Over ons

Wat zijn de doelen van het onderwijs op Het Talent? En hoe komt dit tot uiting bij ons in de klassen? Hoe worden de lesdagen bij ons op school vorm gegeven en waarin kan differentiatie worden verwacht?

Doelen van ons onderwijs

Wij willen al onze leerlingen echt zien. Ons onderwijs sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij de cognitieve en sociale talenten van de kinderen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de belangstelling van een kind zodat het intrinsiek gemotiveerd kan worden om te leren en te groeien. Een intrinsiek gemotiveerd kind doet een activiteit omdat hij dit interessant of leuk vindt. Dat is toch de mooiste manier van leren?!

Wij hopen onze leerlingen vaardigheden eigen te maken, die essentieel zijn voor het goed functioneren in de maatschappij. In het verlengde hiervan is kennis verwerven ook een belangrijk doel. Wij richten ons op de cognitieve en emotionele ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Er zijn SLO doelen die een leerling aan het eind van groep 8 moet hebben behaald. Iedere dag werken wij aan deze doelen. Dat klinkt mooi, maar hoe ziet dat er dan precies uit bij ons op Het Talent? 

In de praktijk

‘s Ochtends stroomt het schoolplein langzaam vol met kinderen en ouders. Om 8.20 uur gaat de bel. Aan beide kanten van de school zit een ingang en vanuit verschillende wijken in Heerde komen kinderen lopend, op de fiets en een enkeling met de auto naar school. Bij de ingang van de school staan leerkrachten om de kinderen te verwelkomen en eventuele vragen van ouders te beantwoorden. Eenmaal in de school lopen de leerlingen alle kanten op: ieder naar zijn of haar eigen lokaal. Bij de ingang van de klas hangen de leerlingen hun jas en tas op en in iedere deuropening staat een meester of juf. Alle leerlingen worden bij de deur begroet. Zo wordt ieder kind bij de start van de dag al letterlijk “gezien”. 

Start van de dag

Om 8.30 uur start de lesdag. Op de leerpleinen van de groepen 3 t/m 8 heerst rust. In deze groepen wordt de dag begonnen met een kwartier (stil)lezen. Soms in tweetallen, vaak alleen in een eigen boek. Bij de kleutergroepen zitten de kinderen in groepjes te werken aan hun tafeltjes. Één groepje werkt aan een reken- of taaldoel met de juf, de rest van de kleuters speelt rustig aan een vaste tafel.

Om 8.45 uur begint overal in de school de dagopening. Het Talent is een open, christelijke basisschool. Dit betekent dat er bijbelverhalen worden verteld en christelijke liedjes worden gezongen. Ook bidden en danken wij samen, aan het begin en einde van de schooldag. 

Aan het werk

Na de dagopening starten de lessen. Tot aan de middagpauze draait de ochtend om taal, rekenen en spelling. Drie basisvakken die een basis leggen om je te kunnen redden in onze maatschappij en daarom belangrijke lestijd. Vanuit een handelings- en opbrengstgerichte manier van werken zorgen wij voor een zo passend mogelijk aanbod voor ieder kind. Wij stellen doelen, hebben zicht op de leerresultaten en werken planmatig en resultaatgericht. Hierin is differentiatie een belangrijk onderdeel van ons onderwijs: niet elke leerling hoeft altijd dezelfde (lengte van) de instructie te volgen of eventueel dezelfde stof te maken. Er zijn leerlingen die minder en die juist meer uitleg nodig hebben. Dit is terug te zien in de lokalen waar sommige kinderen al aan het werk zijn, enkelen op het leerplein werken en anderen nog aan de instructietafel uitleg krijgen van de meester of juf.

Ook maakt de leerkracht tijdens de lessen steeds een weloverwogen keuze voor de inzet van bepaalde leerstof, didactische werkvormen, leeractiviteiten en leermiddelen. De aanpak van de leerkracht is er immers op gericht dat alle leerlingen het doel van de les bereiken.

Naast het volgen van de methodelessen wordt ook getoetst. Wij zien hierbij de cijfers/beoordelingen als feedbackinstrumenten. Deze feedbackinstrumenten hebben de leerkrachten nodig om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Hierbij werken wij toe naar ontwikkeling, naar groei. Het gaat niet altijd alleen maar om het resultaat, maar vooral het proces is van belang. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Even pauze Tussen de lessen door hebben de kinderen twee keer pauze. Even tijd om met elkaar te kletsen, buiten te spelen en een (het liefst) gezonde hap te eten. Wij hebben het vignet Gezonde School, wat betekent dat wij gezond leven een belangrijk speerpunt vinden. Ook hierin willen wij de kinderen stimuleren en bijleren.

Gedurende de hele schooldag valt het misschien op dat er regelmatig kinderen rondjes rennen om de hele school heen. Kinderen gaan naar buiten om een frisse neus te halen én om gezamenlijk een rondje te lopen of te rennen van 15 minuten. Dit is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 km) en wordt bij ons op school de Daily Mile genoemd. Dit is nog naast het buitenspelen in de pauzes.

Kleuteronderwijs

De kleutergroepen spelen langer buiten. Ook binnen zie je kinderen spelen in de huishoek, bouwhoek en in de klaslokalen. Spelen is een natuurlijke manier van leren voor een kind en van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vandaar dat de werkwijze in groep 1 en 2 verschilt met die in de overige groepen. In de groepen 1 en 2 werken wij met Onderbouwd. Met Onderbouwd werken we opbrengstgericht: ook hier stellen wij doelen, hebben zicht op de leerresultaten en werken planmatig en resultaatgericht.

Gedurende de week worden er door de leerkrachten reken- en taallessen vanuit Onderbouwd gegeven en worden de kleuters geobserveerd. De kleuters werken aan doelen, ook op andere leergebieden, en zijn vooral veel aan het spelen. Ze ontdekken hoe alles werkt op een basisschool en er is veel aandacht voor sociale vaardigheidslessen. Hiervoor gebruiken wij door de hele school de Kanjertraining. In de school is dit zichtbaar door de petten en posters die je in ieder lokaal terugziet.

Ieder kind moet met plezier naar school gaan en zich dus veilig voelen. Hier hopen wij, mede door de Kanjertraining, de kinderen in te begeleiden en handvatten te geven. Wij stimuleren positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar.

Ipc en meer

Als je in de middag door onze school loopt zie je veel verschillende dingen gebeuren. Waar in groep 5 de leerkracht de groep meeneemt in een boeiende tekst voor begrijpend lezen wordt in groep 7 verkeer gegeven. In de middag is er wel één gezamenlijke deler, en dat is dat iedere groep ook werkt aan IPC (International Primary Curriculum).

IPC is een programma voor de zaak- en creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. Met dit programma werken we met de leerlingen doelgericht aan kennis, vaardigheden en inzicht. Het kind als (wereld)burger staat centraal. Door de vakken aan te bieden op een eigentijdse en toekomstgerichte manier, hebben meervoudige intelligenties en leerstijlen een plek en leren de kinderen effectief en met plezier! Sommige leerlingen zie je werken achter laptopjes, andere maken een woordweb en verderop werkt een groepje aan een creatieve opdracht. Alle vakken hangen zo samen aan één thema.

Net iets extra’s

De resultaten van de leerlingen worden twee keer per jaar verwerkt in een rapportfolio. Wanneer je een rapportfolio doorbladert zie je niet alleen resultaten, maar veel meer dan dat. Ook “Hier ben ik trots op”, groeicurves en “Dit ben ik”, zijn te vinden in het rapportfolio. Wij vinden het belangrijk om de nadruk niet alleen te leggen op de resultaten, maar ook op de ontwikkeling en daarom lees je altijd een persoonlijke notitie terug in ieder rapportfolio. 

Sommige leerlingen hebben wat anders nodig dan de reguliere weg bij ons op school. De school blijft verantwoordelijk voor de extra zorg die nodig is. Wanneer nodig zullen wij dan ook extra middelen ter beschikking stellen of hulp van specialisten inroepen. Op het gebied van gedrag, maar ook op leergebied. Denk hierbij ook aan leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Wanneer je bij ons op maandagochtend door de school loopt, zie je wellicht kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 knikkerbanen ontwerpen en werken aan 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is de plusklas en deze klas staat in het teken van verrijking. 

Op deze manier hopen wij aan te sluiten bij de (onderwijs)behoeften van ieder kind. Zoals onze missie luidt: “Een regenboog aan sterren en iedere ster mag schitteren op zijn of haar manier! Bij ons mag je groeien in wat je doet, in je talent en in wie je bent!”