Over ons

Welkom op basisschool het Talent! Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt op onze basisschool. Een veilig schoolklimaat staat voorop. Een klimaat waarin de kinderen kunnen groeien in hun talenten, waar ze leren dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Waar ze op een interessante manier kunnen leren, door middel van ons thematisch onderwijs. Dit samen is voor ons de kern van ons onderwijs. Lees hieronder meer over onze Christelijke basisschool en/of bekijk onze video.

 

 

Identiteit

Onze school is een open, christelijke basisschool. Wij zijn een school waarin ruimte is voor diversiteit in de beleving van het christelijk geloof en de dagelijkse invulling daarvan.

“Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit.” De beleving geven wij inhoud door verhalen te vertellen uit de bijbel en de vieringen rondom. Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn, bijvoorbeeld in de wijze van omgaan met elkaar. Het is ook een kwestie van sfeer scheppen waarin veiligheid en respect voor elkaar in en buiten onze school erg belangrijk zijn. Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben en meevoelen met het dagelijkse leven van de leerlingen en hun ouders/verzorgers: met alle ups en downs.

Het Talent is een open school, wij verwelkomen en hebben respect. De deuren van onze school staan altijd ‘open’ en er is aandacht voor ieder kind.

Veilig schoolklimaat

Wij zorgen voor een veilig leerklimaat waarin alle leerlingen de kans krijgen om te groeien en zichzelf te ontdekken. Wat wij het belangrijkste vinden als school is het welzijn van ieder kind. Een goed schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Het pedagogisch klimaat kan omschreven worden als de omgeving waarin de leerlingen tot leren komen. Dit is de fysieke omgeving, zoals het schoolgebouw en de klas, maar nog belangrijker is de sfeer en de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat. Voor Het Talent betekent dit, dat ieder kind zoveel mogelijk zichzelf mag zijn en dat we allemaal respect voor elkaar hebben. Ieder kind moet met plezier naar school gaan en zich dus veilig voelen. Wij stimuleren positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen we de kinderen leren omzien naar elkaar.

Concreet willen wij als team een goed klimaat bereiken door:
• Afspraken te maken die gelden op het plein en in de school;
• Toezicht te houden op het schoolplein voor schooltijd en in de pauze;
• Regelmatig contact te hebben met de ouders om te weten wat er bij de kinderen leeft;
• Na elke vakantie, en in het bijzonder na de zomervakantie aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door: aandacht te besteden aan groepsvorming, groepsregels te maken die worden ondertekend door leerkracht en leerlingen en een jaarthema centraal te stellen;
• Handhaven anti-pestprotocol;
• Kanjertraining volgen en geven;
• Jaarlijks invullen van (sociale veiligheids-) vragenlijsten door leerkrachten en leerlingen in Kanvas (KanjerVolgSysteem);
• Groepsplannen gedrag opstellen.

Kom eens bij ons langs en ervaar zelf ons schoolklimaat!

Thematisch onderwijs

Wat is het geweldig wanneer kinderen ontdekken wat ze allemaal wel kunnen. We willen de kinderen nieuwsgierig maken, zodat ze op onderzoek uitgaan en ontwerpend gaan leren. Niet alleen bij rekenen, taal en lezen, maar ook op creatief, cultureel, wetenschappelijk en technisch gebied leggen wij ons accent. Onze thematische manier van werken helpt de kinderen om deze ontdekkingstocht aan te gaan en tot verwondering te komen.

Door op een onderzoekende en ontwerpende manier te werken, bieden we leerlingen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan. Er is niet één vaste oplossing of uitkomst. Leerlingen verdiepen zich als onderzoeker of ontwerper vanuit hun eigen vragen in een onderwerp. Hiermee stimuleren wij 21-eeuwse vaardigheden; Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, kritisch denken, problemen oplossend vermogen, communiceren, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, sociale en culturele vaardigheden.

Om dit te bereiken werken wij vanaf groep 3 met IPC (International Primary Curriculum). Dit is een programma voor de zaak- en creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. Met dit programma werken we met de leerlingen doelgericht aan kennis,
vaardigheden en inzicht. Het kind als (wereld) burger staat centraal. Door de vakken aan te bieden op een eigentijdse en toekomstgerichte manier, hebben meervoudige intelligenties en leerstijlen een plek en leren de kinderen effectief en met plezier!

Binnen het IPC en thematisch werken in de groepen 1 & 2 (Onderbouwd) zoomen we in op Wetenschap en Techniek. Kinderen raken verwonderd, worden nieuwsgierig en ontdekken met wetenschap en techniek eigen mogelijkheden. Wij zijn van mening dat wetenschap en techniek ook een goed is middel om talenten en vaardigheden van kinderen tot ontplooiing te laten komen, zoals taalvaardigheid, communicatie, creativiteit, rekenen, sociale en ICT vaardigheden.

Wij doen het samen

Een goed contact tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Samen met ouders, maar ook met andere professionals, willen wij het best passende onderwijs bieden aan de kinderen en het een fijne basisschooltijd geven.

Waarom moeilijk doen, als het samen kan?

 

Benieuwd naar onze schoolgids? Bekijk de AVG Schoolgids van Het Talent.

Geïnteresseerd in wat onze mogelijkheden zijn om de kinderen te ondersteunen? Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Stichting Cambium CBS Het Talent.