Ouders

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Ouderparticipatie

 • Activiteiten Commissie (AC) komt ongeveer acht keer per cursusjaar bijeen. In de vergaderingen komen tal van onderwerpen aan de orde. Ouders denken mee over alles wat van belang is voor kinderen, school en ouders. Ze worden in de OR uit de eerste hand geïnformeerd over ontwikkelingen in het onderwijs. Jaarlijks zorgt de OR voor een aantal activiteiten. Met de schoolleiding wordt de jaarlijkse ouderavond voorbereid. De OR verricht o.a. hand- en spandiensten bij de Sinterklaas- en Kerstvieringen. Verder organiseert de OR activiteiten in en buiten de school, zoals de  Avondvierdaagse en vossenjacht. De technische commissie bereidt klein onderhoud aan de school voor en voert het met vrijwilligers uit.
 • De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel een afvaardiging uit het team alsook vanuit de ouders. De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad is toe te zien op de gang van zaken bij het bestuur en op school, zowel op organisatorisch als ook op onderwijskundig gebied. De MR komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar.
 • De klankbordgroep. Het Talent vindt het belangrijk wat ouders van allerlei onderwerpen vinden. Wij zien ouders als (educatieve) partners (ouderparticipatie). Om deze reden is de klankbordgroep in het leven geroepen, waarin een tiental ouders participeren. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Doel van deze bijeenkomsten is gezamenlijke reflectie. Hoe ervaren ouders de ontwikkelingen op school, waarin kunnen we ons verbeteren en wat moeten we vasthouden? Wij mogen ons gelukkig prijzen met een grote belangstelling voor deze groep. Wij proberen een bezetting van ouders uit alle groepen te realiseren.

Communicatie met ouders

Wij proberen u zorgvuldig en regelmatig op de hoogte te houden. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Vier keer per jaar krijgt u een uitnodiging om op school te komen praten over uw kind. Verder bestaat er altijd de mogelijkheid om met de leerkracht een afspraak te maken;
 • Via de Parro app ontvangt u korte nieuwsberichten en foto’s over de school en de groep van uw kind;
 • Via de digitale nieuwsbrief om de week. Hierin staan zaken die in principe alle ouders aangaan;
 • Tijdens de inloopochtend kunt u een kijkje in de klas nemen van 08.15 uur tot 08.30 uur. Ieder kwartaal wisselt het inloopmoment van dag. In de nieuwsbrief staat vermeld welke ochtend aan de beurt is;
 • Via de jaarkalender;
 • Via deze website;
 • Via de schoolgids op deze website;
 • De informatieavond, meestal één aan het begin van het schooljaar;
 • De leerkracht van groep 1 of 2 zal ook bij het gezin op huisbezoek komen, om nader kennis te maken;
 • We maken op het Talent gebruik van het digitale ouderportaal van ParnasSys. Dit portaal biedt u als ouder inzicht in de ontwikkelingen van uw kind;
 • Via rapporten. De resultaten, groei en het welzijn van de leerlingen worden twee keer per jaar verwerkt in een rapport.

U mag als ouder natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wilt u dit persoonlijk of telefonisch doen, dan is dit het handigst na 14:30 uur. Wanneer u de leerkracht mailt, wilt u dan (indien van toepassing) naar beide leerkrachten mailen?