Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De belangrijkste taak van deze raad is toe te zien op de gang van zaken bij het bestuur en op school, zowel op organisatorisch als ook op onderwijskundig gebied. Aan de hand van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en een model-reglement voor de medezeggenschapsraad wordt geregeld op welke wijze de MR gebruik kan maken van haar advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. Ook worden de ouderraadsvergaderingen bijgewoond. De MR probeert dus actief mee te denken.

Reglement MR CBS Het Talent 2017

Sinds 1997 is er tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR welke is samengesteld uit MR-leden van alle scholen welke ressorteren onder het bestuur. Twee MR-leden hebben zitting in deze raad en vertegenwoordigen onze school. Bij de GMR gaat het om die aspecten die van toepassing zijn voor alle scholen.

Neem gerust eens contact met ons op indien u vragen of ideeën heeft, die betrekking hebben op de gang van zaken op onze school. Ons mailadres is: mrhettalent@stichtingcambium.nl

Functies van de MR

De MR vervult vier functies op school:

1.      Voldoen aan de wettelijke verplichting

Bijna iedere school in het primair onderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is verplicht. In de MR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd (in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen). Zij worden gekozen door hun achterban: alle ouders (verzorgers en voogden meegerekend) en leerkrachten van een school.

2.      Communicatie op school bevorderen

Vertegenwoordigers van ouders en personeel zitten samen in de medezeggenschapsraad. Deze raad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

- de besteding van geld en gebouwen;
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
- de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
- het kiezen van lesmethoden voor de vakken.

3.      Belangen behartigen van personeelsleden, ouders en leerlingen

Het gemeenschappelijke belang van personeel, ouders en leerlingen is de bloei van de school. Maar er zijn natuurlijk ook belangentegenstellingen. Ouders hebben belang bij kwalitatief goed onderwijs en personeel heeft belang bij een goede rechtspositie. Conflicten zijn dan soms onvermijdelijk, omdat leerkrachten doorgaans zo onafhankelijk mogelijk van ouders willen opereren en ouders mogelijkheden willen hebben voor controle op de inhoud en de vormgeving van het onderwijsleerproces.

4.      Controleren van het bestuur/management en invloed uitoefenen op het beleid.

De MR is een beleidsorgaan en kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bevoegd gezag. Er zijn vier varianten op de bevoegdheden van de MR te onderscheiden:

a.       Instemmingsbevoegdheid gehele MR (artikel 6 WMO 1992)

Deze bevoegdheid heeft vooral betrekking op onderwijskundige aangelegenheden zoals onderwijskundige doelstellingen van de school, schoolplan, leerplan, zorgplan, of het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van de veiligheid en de gezondheid, met andere woorden de onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

b.       Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel (artikel 8 WMO 1992)

Deze bevoegdheden betreffen in het algemeen aangelegenheden met betrekking tot het personeelsbeleid, waaronder het vaststellen van het formatieplan van de school.

c.       Instemmingsbevoegdheid ouderdeel (artikel 9 WMO 1992)

In dit artikel gaat het onder meer om zaken die betrekking hebben op de bestemming van de middelen die door de ouders bijeengebracht zijn, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat (de vrijwillige ouderbijdrage), de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, zoals een overblijfregeling, en vaststelling of wijzing van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut.

d.       Adviesbevoegdheid gehele MR (artikel 7 WMO)

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de benoeming/ontslag van de schoolleiding, de taakverdeling van de schoolleiding en de regeling van de vakantie.

Sterke punten van de (onderscheiden delen van de) MR (Meester, 1997):

- personeelsleden, ouders en leerlingen hebben doorgaans diverse deskundigheden, zodat er door de
- MR in de school een brede deskundigheid kan worden opgebouwd;
- belangen van het personeelsdeel, oudersdeel en leerlingendeel zijn vaak eenduidig;
- de verschillende delen beschikken over een aantal machtsmiddelen;
- de MR kan het bestuur confronteren met wat de "markt" belangrijk vindt en welk beeld die van de school heeft.

Zwakke punten van (onderscheiden delen van) de  MR :
- moeite hebben met het formuleren van eigen beleidsprioriteiten;
- professionele scholing op het vlak van medezeggenschap of op andere terreinen zoals onderhandelingstechniek missen;
- het ouders- en het leerlingendeel ontberen onderwijskundige kennis;
- het ouders- en het leerlingendeel hebben informatie-achterstand ten opzichte van het bevoegd gezag en ook ten opzichte van het personeelsdeel van de MR.

Verantwoordelijkheden van de MR

De MR overlegt met het bevoegd gezag of de directie over het beleid, terwijl de geledingenraden (waaronder bijv. de OR) met name activiteiten verrichten voor ouders, leerlingen en personeel. De geledingenraden (ouderraad, personeelsraad en leerlingenraad) zijn zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die zij ontplooien.

Afhankelijk van de aard van de activiteiten draagt ook het bevoegd gezag hiervoor verantwoordelijkheid. De MR hoeft niet passief toe te kijken als bijvoorbeeld de OuderRaad bepaalde afspraken niet nakomt. Aan de Landelijke Geschillencommissie werd het volgende probleem voorgelegd:

Een ouderraad organiseert een aantal activiteiten in het kader van de ouderparticipatie. Genoemde activiteiten zijn in strijd met de tussen scholen en bevoegd gezag gemaakte afspraken op dit terrein. Het bevoegd gezag is volgens de geschillencommissie uit hoofde van zijn algemene verantwoordelijkheid gehouden op te treden. De MR is niet van de verplichting ontslagen om actie te ondernemen indien hij signaleert dat iets niet in de haak is of strijdig is met de belangen van de school. Indien de MR zich echter afzijdig houdt, zouden derden de raad moreel daarop kunnen aanspreken. De sanctie kan niet verder strekken dan dat ouders bij de eerstvolgende verkiezingen via hun stem de samenstelling van de MR kunnen corrigeren, aldus de Landelijke Geschillencommissie.

Voor een MR blijkt van een goed contact met een georganiseerde achterban een stimulerende werking uit te gaan. De standpuntbepalingen van de leerlingenraad, de ouderraad en de lerarenraad worden dan als steun in de rug ervaren door MR-leden in het overleg met schoolleiding en bevoegd gezag. Sterke geledingenraden geven de vertegenwoordigers in de MR veelal een breder draagvlak en meer mogelijkheden voor terugkoppeling.

Voor een goede relatie tussen geledingenraden en MR kan het gewenst zijn dat een of meer leden van de geledingen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad. In huishoudelijke reglementen van geledingenraden zijn doorgaans bepalingen opgenomen om leden van de ouder-, personeels- en leerlingenraad contact te laten onderhouden met de medezeggenschapsraad:

- vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad zijn ook lid van de ouderraad, ten minste als adviseur;
- de ouderraad kan werken als achterban voor de leden van de medezeggenschapsraad; deze kan bijvoorbeeld geraadpleegd worden over al of niet instemmen met voorstellen van het bevoegd gezag

GMR

CBS Het Talent maakt sinds augustus 2004 deel uit van een bovenschoolse stichting waarin 8 scholen in de gemeenten Heerde, Hattemerbroek en Hattem zijn vertegenwoordigd. In deze stichting-constructie is een Gemeenschappelijke MR aanwezig.

Van ieder van de 9 MR's van de 9 aangesloten scholen worden een MR lid uit de docentgeleding en een MR lid uit de oudergeleding afgevaardigd; deze 18 personen (9 docenten, 9 ouders) vormen tesamen de GMR.