De Rhijnsberg

Het schoolgebouw is in 2011/2012 gebouwd. Het gebouw van deze brede school heeft de naam: “De Rhijnsberg”. Onze school is participant van de brede school, samen met de openbare school “De Spreng” en kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/BSO “t Hummelhuis”.
Het gebouw heeft 2 verdiepingen en 25 lokalen, waarvan 19 lokalen aan Het Talent zijn toegewezen. Het muzieklokaal en het handvaardigheid lokaal gebruiken we samen met de OBS ‘De Spreng’. Bij alle lokalen is een leerplein aanwezig. Daar- naast zijn er 2 speellokalen, een gymzaal en een ontmoetings- ruimte. Ook is er een patio met op de verdieping een binnentuin. In het gebouw zijn een keuken, een teamkamer voor gezamenlijk gebruik en diverse ruimten voor directie en managementteam gesitueerd.
De buitenruimte van de brede school wordt aangemerkt als openbaar gebied. Het is een openbaar en een breed toegankelijk speelplein. Het schoolplein richt zich op kinderen tot 16 jaar om daarmee ook de functie in de wijk te versterken. Het heeft een omvang van circa 5000 m2, inclusief parkeren, zoen- en zoef zone.
De participanten van de brede school vinden het belangrijk dat kinderen op een ontdekkende wijze en spelend kunnen leren. De volgende thema’s zijn daarom leidend geweest voor de uit- werking van de inrichting van het schoolplein:
• Rust en natuur
• Sportspelen
• Verkeer
• Spelen

De bouw en inrichting van de brede school zal ten dienste staan aan het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Betrokken- heid van de ouders is dan ook een voorwaarde voor het goed functioneren van onze school. Ouders hebben zitting in de O.R. (ouderraad), de M.R. (medezeggenschapsraad) en de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast kunnen de ouders zich via de ouderbrochure opgeven voor ver- schillende activiteiten waaronder, creamiddag, boekenpret, tuin & klus team, schoonmaak, vervoer bij excursies en overblijven. Zo proberen we als team samen met de ouders en overige edu- catieve partners voor een fijn schoolklimaat te zorgen, waarin elke leerling, leerkracht en ouder tot zijn of haar recht komt.